Szenczi Molnár Albert 
Szenc, 1574. augusztus 30. – Kolozsvár, 1639. január 17.
református lelkész, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító
I. SOLTAR Az embernek legfövebb java  az Istenfélöknek és az istenteleneknek külömbözö állapatjok.
III. SOLTAR "Óh Isten, Neked ébredek!" 
IV. SOLTAR Könyörgése Dávidnak Absolon ellen. 
VIII. SOLTAR Csodálatos az Isten! 
XII. SOLTAR Nincsen már igaz 
XV. SOLTAR Isten vendége. 
XXIII. SOLTAR Isten, a jó pásztor. 
XXV. SOLTAR Minden ügyünkben hozzád fordulunk! 
XXXV. SOLTAR Sújts le azokra, kik az ország békés lakóit mindig bántják! 
XLII. SOLTAR Külömb-külömb panaszi Dávidnak.
LII. SOLTAR Jaj a gonosz-nyelvűnek! 
LVIII. SOLTAR Verje meg az igazságos Isten az igazságtalan bírákat! 
LXV. SOLTAR Háládása az Izrael népének az Istennek sokféle jó-téteményiröl. 
LXVII. SOLTAR Áldják, dicsérjék a pogányok is Istent, mert megáldotta most, aratáskor népét! 
LXXX. SOLTAR Könyörgések a’ Sidóknak a’ ßabadúlásért. 
CXX. SOLTAR Meddig bolyongok idegenek között? 
CXXVII. SOLTAR Tanúság az házi állapatról és községi gondviselésről.
CXXX. SOLTAR Könyörgés a’ botsánatért. 
CXXXIV. SOLTAR Intése az papoknak, hogy tisztekben híven eljárjanak.
CXL. SOLTAR A gyalázkodó ellenségtől ments meg, Uram! 
CXLI. SOLTAR Csak ne legyek rosszabbá üldözés idején, Uram! 
CXLII. SOLTAR Könyörgése Dávidnak a’ szabadításért. 
CL. SOLTAR Az Istennek ditséretire való intés.
Az arany ABC tanító zsoltár 22 éneke
CXIX .SOLTAR 01. boldog realisták 
CXIX .SOLTAR 02. a boldogság útja 
CXIX .SOLTAR 03. csodával határos élet 
CXIX .SOLTAR 04. az élet értelme 
CXIX .SOLTAR 05. élhetünk e félelem nélkül 
CXIX .SOLTAR 06. az emberré válás útja 
CXIX .SOLTAR 07. az értelmes élet 
CXIX .SOLTAR 08. gyönyörködjünk az Istenben 
CXIX .SOLTAR 09. határozott útbaigazítás 
CXIX .SOLTAR 10. a hívő élet 
CXIX .SOLTAR 11. a hívő ember tulajdonságai 
CXIX .SOLTAR 12. megelégedettség kiegyensúlyozottság 
CXIX .SOLTAR 13. a nehézségek leküzdése 
CXIX .SOLTAR 14. nem tévedhetünk el 
CXIX .SOLTAR 15. öntudat 
CXIX .SOLTAR 16. segítség a bajban 
CXIX .SOLTAR 17. segítség az úton 
CXIX .SOLTAR 18. a siker 
CXIX .SOLTAR 19.  szabadulás bajainkból 
CXIX .SOLTAR 20. szörnyű világ 
CXIX .SOLTAR 21. termékeny találkozás 
CXIX .SOLTAR 22. az út boldogsága 

SZENCI MOLNÁR Albert (Szenc, 1574. augusztus 30. – Kolozsvár, 1634. január 17.): költő, író, fordító, a késő reneszánsz protestáns művelődés kiemelkedő alakja. református pap, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító. Szenci Molnár János apja. Nagyapja Mátyás király katonája volt, a Székelyföldről került Pozsony vármegyébe, hol molnár lett, apja is az volt. 1584-től Szencen, 1586-ban Győrben, 1587-től Göncön, 1588-tól Debrecenben tanult. 1590-ben Kassán volt nevelő. 1590-től Wittenbergben, 1592-ben Heidelbergben, 1593-tól 1596-ig Strassburgban, 1597-től 1599-ig Heidelbergben tanult. Majd 1600-ig Szencen tartózkodott és bejárta a Felvidéket. 1600-tól Herbornban tanult. 1601-ben corrector volt Frankfurtban, 1602-ben Ambergben házitanító. 1603-ban Altdorfban latin-magyar szótárát kezdte el írni. 1604-ben Nürnbergben tartózkodott, hogy szótára kinyomtatását gondozza. Prágában a Rudolf királynak ajánlott munkát személyesen adta át az uralkodónak, ott megismerkedett Keplerrel is. 1605-től Altdorfban, 1607- től Marburgban, 160-től Oppenheimben élt Móric hesseni fejedelem pártfogoltjaként. 1612-től Rohoncon udvari pap volt gr. Batthyány Ferenc dunántúli főkapitánynál. 1614-ben rövid ideig Komáromban pap. 1614-ben beutazta Erdélyt. A Bethlen Gábor fejedelem által felajánlott tanári állást nem fogadta el, 1615-ben visszament Németországba, Ambergben segédtanító lett. 1615-től Oppenheimben kántor és iskolamester, 1619-től Heidelbergben, 1622-től Hanauban lakott. 1624-ben hazajött Kassára, ahol Bethlen Gábor gondoskodott ellátásáról, s így kizárólag tudományos és írói tevékenységet folytatott. 1626-tól haláláig Kolozsvárt élt. Céltudatos tudós volt, ki egész élete művével használni akart. Latin szótárával, mely átdolgozásokkal a 19. sz. közepéig használatban volt, megnyitotta a magyar értelmiség előtt az utat az európai tudományosság felé. Latin nyelvű magyar nyelvtanával Sylvester János után elsőnek ismertette meg Európával a magyar nyelv sajátosságait. A református egyházat megajándékozta a zsoltárokkal, a javított Károlyi-bibliával, Kálvin Institutiója fordításával, a Heidelbergi Kátéval, a Scultetus-féle prédikációgyűjteménnyel. Hatása a magyar irodalmi nyelv, a magyar verselés fejlődésére korszakalkotó. 

Kiadások
Dictionarium latino-ungaricum és Ungaro-latinum (Nürnberg, 1604); 
Psalterium ungaricum… (Herborn, 1607); 
Kis Cathechismus (Heidelberg, 1607); 
Szent Biblia.. . (Hanau, 1608); 
Novae grammaticae ungaricae … lifbri duo (Hanau, 1610); 
Postilla Scultetica… (Oppenheim, 1617); 
Az keresztényi religióra és igaz hitre való tanítás… (Hanau, 1624).