CXIX. ZSOLTÁR 
Tudomány az Istennek az Szentírásban foglaltatott igéjéről
és szent törvényéről.
Kof. 19.
Dinnyés József dalai
Teljes szívből hozzád esedezem,
Uram, hallgass meg engem kegyelmessen,
Hogy rendelésedet megőrizzem,
Kérlek, szabadíts meg engem, Úr Isten,
És legottan igyekezem azon,
Hogy bizonságid megtartsam jó módon.

Gyakorta reggel virradta előtt,
Tehozzád könyörgésemben kiáltok,
Igédben vetvén reménségemöt
Előbb, hogynem elmennek az virrasztók,
Az én szemeim vigyáznak, néznek,
És az te szent igédről elmélkednek.

Kegyességedért halld meg beszédem,
Tartsd meg életemet igazságodból,
Hadd vidámóljon meg az én szívem,
Mert az sok hitetlen nép reám tódól,
És engem szertelen sanyargatnak,
De az te törvényedtől távol vadnak.

De te énhozzám, Uram, közel vagy,
És benned bízom én minden időben,
Szent törvényednek igazsága nagy,
Bizonságid fundáltattak ekképpen,
Hogy örökké megmaradnak, tudom,
És jól értem, azért nyilván kimondom.