CXIX. ZSOLTÁR 
Tudomány az Istennek az Szentírásban foglaltatott igéjéről
és szent törvényéről.
Teth. 9.
Dinnyés József dalai
Imé, szegény szolgáddal sok jót től,
Szent ígéreted szerint megsegítél,
Kin most is örvendek teljes szívből:
Taníts, és áldj engem jó értelemmel,
Engedd nékem szent esmeretedet,
Mert én igaznak tartom törvényedet.

Minekelőtte megbüntettetném,
Az igaz utat elvétöttem vala,
Most életem igédhez rendelem,
Nagy szorgalmatossággal nézek arra.
Uram, jókedvő vagy és irgalmass,
Azért szerzésedre engemet oktass.

Az kevélyek rólam hamisságot
Költnek, de én az te szent törvényedet
Megőrizem parancsolatidot.
Kövér az ő szívök és el-földülledt,
Én pedig az te szent törvényedben
Gyönyörködöm én teljes életemben.

Jómra lött nékem, hogy megalázál,
Hogy megtanulnám az te törvényedet,
Kin igyekezem nagy óhajtással.
Aranyt, ezüstöt és egyéb effélét,
Kit az emberek nagyra böcsülnek,
Törvényedhez képest tartok semminek.