CXIX. ZSOLTÁR 
Tudomány az Istennek az Szentírásban foglaltatott igéjéről
és szent törvényéről.
Mem. 13.
Dinnyés József dalai
Nagy szerelmem vagyon törvényedhez,
Mellyrűl naponkint örömest beszéllek,
Mert ez nékem víg örömet szerez,
Te parancsolatid bölcsebbé tésznek
Engemet minden ellenségimnél,
Mert örökké tőlem nem távoznak el.

Tudósb vagyok én tanítóimnál,
Azmellyeket nagy bölcseknek tart minden,
Mert bizonságod elmémben megáll,
Még az véneknél is bölcsebb vagyok én,
Mert törvényed szemem előtt tartom,
És elmémet attól el nem fordítom.

Minden hamis utat elkerülök,
Hogy lábam ne járjon gonosz ösvényen,
Igéd megtartásának örülök,
Ítéletedet tekintem szüntelen,
Azoktúl soha el nem távozom,
Kik által én tetőled tanítatom.

Az te beszéded édes és drága,
Még az méznél is édesb az én számban,
Kimondhatatlan gyönyörű volta,
Igédben van bölcseségem fondálván,
Bölcseségemet abban keresöm,
Az hamisságnak ösvényét gyűlölöm.