CXIX. ZSOLTÁR 
Tudomány az Istennek az Szentírásban foglaltatott igéjéről
és szent törvényéről.
Daleth. 4.
Dinnyés József dalai
De lám az porban hever életem,
Mint ha majd vitetném az koporsóban,
Élessz meg szent igéd szerint engem.
Midőn utaimat előszámlálván
Fölkiálték, ottan megsegítél,
Taníts engem törvényedre jókedvvel.

Add értenem parancsolatidat,
És elmélkedem az te csudáidról,
És elmémbe foglalom azokat,
Szívem keserűség miatt kibuzdol,
Ígéreted szerint segéts engem,
Hogy tőled ismét megerősítessem.

Az hamis útról, Uram, téríts el,
Törvényednek vezérlj igaz utára,
Kin ember járhat szép csendességgel,
Juttass kegyessen szent igazságodra.
Az te ítéleted elválasztom,
Igasságodat szemem előtt tartom.

Bizonságidra hajtom szívemet,
És életem azok szerint rendelem,
Ments meg szégyenvallástól engemet,
Ha megtartatik általad én szivem,
Parancsolatidra lesz nagy gondom,
És víg örömmel azokat megfutom.