Verseghy Ferenc
Szolnok, 1757. április 3. - Pest, 1822. december 15.
költő
Verseghy Ferenc A Válogató.
Verseghy Ferenc Az írígységhez
Verseghy Ferencz Búcsúzás a’ Músáktúl.
Verseghy Ferenc Dórishoz.
Verseghy Ferencz Egy Álom.
Verseghy Ferencz Krisztinka.
Verseghy Ferencz A’ Nefelejts.
Verseghy Ferencz Örzsike.
Verseghy Ferencz A’ Szerető’ boldogsága.

VERSEGHY Ferenc; (Szolnok, 1757. április 3. – Buda, 1822. december 15.): bölcseleti doktor, volt Pálos-szerzetes, költő és nyelvész. Atyját, Verseghy Ferenczet, ki sóházi tiszt volt, korán elvesztette s így a nevelése anyja gondviselésére maradt. Iskolát 1766. Pesten kezdte s 1769-től Egerben folytatta, hol 1771. a papnövendékek közé vették fel. 1777. azonban kilépett és egy évet a budai egyetemen töltött s akkor Jenő névvel a Pálos-szerzetbe lépett. A theologiát Nagyszombatban végezte, a hol fiatal növendéktársait a zsidó és görög nyelvben oktatta s 1781. ápr. 22. fölszentelték. A budai egyetemen 1782-től felsőbb mathézist és theologiát hallgatott. 1783. bölcseleti doktorrá, 1784. pedig a hittudományok borostyánosává avatták. Volt szerzetében tanulmányi felügyelő, majd Pesten hitszónok, kinek beszédeire távolabbról is eljártak. Mikor szerzetét 1786. eltörölték, tábori káplán lett; a török háború alkalmával a főhadiszálláson megbetegedett, kénytelen volt lemondani hivataláról s magát negyedfél évig Pesten és Budán orvosoltatni, míg végre felgyógyult. 300 frt nyugdíjából éldegélt s már jelentékeny sikerrel belevegyült az irodalmi mozgalmakba, midőn 1794. deczember 11-re virradóra a Martinovics-ügyben elfogták, a miért a kátét terjesztette s a Marseillaiset lefordította. 1795. a hétszemélyes tábla halálra ítélte, ezt azonban 9 évi várfogságra változtatták. Kufsteinban, Grázban és Brünnben töltötte fogsága idejét. 1803. augusztus 28. kiszabadult és Szapáry János gróf nádori főudvarmester leányának nevelője lett; a gróf kieszközölte neki elvesztett szerzetesi nyugdíjának visszaadását is és 1806 végén beajánlotta József nádorhoz magyar nyelvgyakorló mesternek; élte utolsó tizedében az egyetemi nyomda correcturákkal és átdolgozásokkal bízta meg, a helytartótanács megbízásából pedig nyelvtani kézikönyveket szerkesztett. Irodalmi polemiáktól, majd betegeskedéstől keserített élte végső éveit elvonultságban töltötte a budai várhegy keleti oldalán fekvő csinos házacskájábna, hol 1822. deczember 15. meghalt. 

Művek
Szemelvények nyelvtudományi műveiből, kiad. CSÁSZÁR Elemér, Pozsony–Bp., 1904;
Kisebb költeményei, kiad. CSÁSZÁR Elemér– MADARÁSZ Flóris, 1910;
GORZÓ Gellért, Adalékok Verseghy Ferenc életéhez és költészetéhez, ItK 1914;
HORVÁTH Konstantin, Verseghy Ferenc néhány ismeretlen költeménye, ItK 1925;
HORVÁTH Konstantin, Verseghy Ferenc néhány ismeretlen verse, ItK 1928;
HORVÁTH Konstantin, Verseghy Ferenc egy ismeretlen verses regénye, ItK 1930;
HORVÁTH Konstantin, Verseghy Ferenc egy ismeretlen bölcselmi költeménye, ItK 1930;
Rikóti Mátyás, kiad. PAUKA Tibor, KEMÉNY László, 1935;
GÁLOS Rezső, Verseghy Ferenc zsengéi, ItK 1938;
GÁLOS Rezső, Verseghy Ferenc kiadatlan költeményei, ItK 1939;
GÁLOS Rezső, Verseghy Ferenc kiadatlan tanítókölteménye, ItK 1941;
Válogatott versek, kiad. VARGHA Balázs, 1956;
Rövid értekezések a musikáról, hasonmásban kiad. SZURMAY Ernő, Szolnok, 1972;
A magyar nyelv törvényeinek elemzése, 1–12, kiad. SZURMAY Ernő, Szolnok, 1972–1979;
A tiszta magyarság = Pennaháborúk, kiad. SZALAI Anna, 1980;
Erkölcsi levelek, kiad. HORVÁTH Károly, Szolnok, 1988;
Válogatott művei, kiad. VARGHA Balázs, 1989.